Meer

Algemene voorwaardenArtikel 1 – Definities

1.1 Verkoper: GeneCoach en aan haar gelieerde handelsnamen, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Koper: de aanvrager (consument of gezondheidsprofessional) van GeneCoach Personal DNA Profile (PDP), afnemer van de DNA-test.

1.3 Overeenkomst: door ondertekening van het aanvraagformulier GeneCoach Personal DNA Profile ga je akkoord met de verklaring en onderstaande algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht om deze verklaring en algemene voorwaarden op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen.

Artikel 2 – Bestelproces consument

2.1 Via de website GeneCoach.nl, email of telefonisch vraag je een PDP aan.

2.2 Je ontvangt na aanvraag een factuur voor de PDP.

2.3 Wanneer de factuur is voldaan, ontvang je de DNA-collector kit.

2.4 Alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.

2.5 Met de antwoordenveloppe stuur je de DNA-collector inclusief speekselsample retour. De ontvangen DNA-collector zal in behandeling worden genomen.

Artikel 3 – Bestelproces gezondheidsprofessional

3.1 Via de website GeneCoach.nl, email of telefonisch vraag je één of meerdere PDP-collector kit(s) aan. Het is mogelijk om de DNA-collector kit rechtstreeks naar je cliënt te sturen.

3.2 De gezondheidsprofessional ontvangt een factuur met borg van de bestelde DNA-collector kit. De borg zal in mindering worden gebracht op de eindfactuur.

3.3 Het PDP met de resultaten wordt naar de gezondheidsprofessional gestuurd. Wil je als gezondheidsprofessional dat je cliënt zelf de factuur en resultaten van de PDP ontvangt, dan is artikel 2 van toepassing.

3.4 Wanneer de factuur is voldaan, ontvang je de DNA-collector kit.

3.5 Controleer of de gezondheidsprofessional registratiecode is ingevuld op het aanvraagformulier.

3.6 Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.

3.7 Met de antwoordenveloppe stuur je de DNA-collector inclusief speekselsample retour.

3.8 Na ontvangst van het speeksel sample ontvangt de gezondheidsprofessional de factuur. Op deze factuur wordt de borg voor de gebruikte GeneCoach DNA-collector in mindering gebracht.

3.9 Na ontvangst van de betaling wordt de DNA-collector in behandeling genomen.

Artikel 4 – Bijzondere bepaling abonnement

4.1 Om als GeneCoach professional op de website te worden geplaatst, moet worden voldaan aan de gestelde abonnementsvoorwaarden van GeneCoach. Voor aanvraag abonnementsvoorwaarden mail support@genecoach.nl.

4.2 Na acceptatie van de voorwaarden en betaling van de factuur wordt je aangemeld als GeneCoach proffesional op de website.

4.3 Een GeneCoach professional is gedurende het abonnement gerechtigd om het logo en door GeneCoach beschikbaar gestelde materialen te gebruiken en zal GeneCoach deze nimmer als handelsnaam inschrijven of in een soortgelijke bedrijfsvoering als dat van GeneCoach gebruiken.

Artikel 5 – Resultaten van GeneCoach Personal DNA Profile

5.1 Wij trachten het PDP binnen 35 werkdagen na ontvangst DNA-collector kit en betaling te leveren. Door onvoorziene omstandigheden kan het PDP langer duren dan verwacht. KvK nr. 68762542 GeneCoach B.V. – 2 – versie maart 2018

5.2 Zodra de aanvraag is ondertekend, verlenen wij voor een bepaalde tijd een niet-exclusieve vergunning voor persoonlijke doeleinden. Persoonlijke doeleinden betekent hier; het lezen, bekijken en/of afdrukken van één beschikbaar exemplaar van de materialen (zie artikel 10), zolang alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen intact blijven. Ieder ander gebruik van de inhoud van het genetisch onderzoek zoals reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave of gebruik van de inhoud is verboden.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Partijen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom- /computerstoringen, exportbelemmeringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van haar personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen, al dan niet tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper en overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.

6.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

6.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en recht op restitutie

7.1 Het recht de overeenkomst te beëindigen conform de algemene herroepingsrechten is geldig tot uw DNA-collector is gebruikt.

Artikel 8 – Garanties en disclaimer

8.1 Door de aanvraag van het PDP te ondertekenen, verklaar je:

 Wettelijk in staat bent deze overeenkomst aan te gaan;

 Minstens 18 jaar oud bent;

 Ouderlijk gezag draagt en/of voogd bent;

 Bij het toesturen van een speekselmonster namens een derde persoon, hebben we van de aanvrager en de onderzochte beide een handtekening nodig op het aanvraagformulier.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen

9.1 Bij ondertekening van het aanvraagformulier ga je akkoord ons te (blijven) vrijwaren van alle verlies of schade geleden in verband met het gebruik van het PDP in strijd met deze algemene voorwaarden en m.b.t. alle claims of gerechtelijke stappen die genomen worden.

9.2 Bij aanvraag buiten Nederland geldt: bij ondertekening van het aanvraagformulier ga je akkoord met de verantwoordelijkheid om te controleren of het in uw land is toegestaan om het PDP aan te vragen en uit te voeren. Hierbij stem je ermee in ons te (blijven) vrijwaren van alle verlies en schade geleden indien uw land het PDP onderzoek niet toestaat.

9.3 Het PDP is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose, behandeling, aanbeveling of bezoek aan een arts. Of het zoeken naar aanbevelingen van andere officiële gezondheidsinstanties inzake medicijnen, voeding, leefwijze, behandelingsmethodes of KvK nr. 68762542 GeneCoach B.V. – 3 – versie maart 2018 gerelateerde diensten. Het PDP is alleen bedoeld voor informatie doeleinden en om aandacht te vestigen op het belang van preventie.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt GeneCoach zich de rechten en bevoegdheden op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

10.2 Informatie (inclusief de genetische resultaten), grafisch materiaal, tekst, beelden, handelsmerk auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

Artikel 11 Geschillen, toepasselijk recht

De verklaring en algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen. De Nederlandse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd in geval van eventuele claims of geschillen die ontstaan uit of in verband met deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Deponering voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68762542.

Artikel 13 Onderdeel van

GeneCoach is onderdeel van de CellCare Health Group.

Bovengenoemde punten maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

GeneCoach respecteert uw privacy en draagt zorg voor het vertrouwelijk behandelen van uw persoonlijke informatie. GeneCoach verstrekt of verkoopt geen enkele persoonlijke informatie aan derden, met uitzondering van aan de door u aangegeven gezondheidsprofessional.