Meer

Privacyverklaring

GeneCoach hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Lees onze uitgebreide privacyverklaring hieronder.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s) en de daarop aangeboden diensten, zoals de mogelijkheid tot het bestellen van een DNA collectorkit. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.genecoach.nl, en alle overige via deze websites bereikbare webpagina’s van GeneCoach (verder: Website(s)).


1. Identiteit GeneCoach
CellCare GeneCoach is statutair gevestigd te Putten (Nederland) op Midden Engweg 43, 3882 TS en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68762542.

2. Uitgangspunten
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?
Met ”persoonsgegevens” wordt alle informatie of informatieonderdelen bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals:
• contactgegevens, zoals de naam van uw bedrijf, uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum;
• aankoopgegevens, zoals uw aankopen.
Met behulp van deze gegevens kan GeneCoach haar klanten direct dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal GeneCoach uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor marketingdoeleinden. Indien dit vereist is, zullen wij hier afzonderlijke toestemming voor vragen.
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten worden verzameld, in het bijzonder wanneer u een DNA collector kit aanvraagt en wanneer u contact opneemt met onze klantenservice met vragen, klachten, etc.
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Sollicitaties
Als u via email solliciteert naar een vacature bij GeneCoach, dan leggen wij de volgende gegevens vast:
– Uw naam, telefoonnummer en emailadres;
– Uw CV en motivatiebrief, indien deze meegeleverd zijn.
Wij leggen deze gegevens vast in ons administratiesysteem om uw kandidatuur te kunnen beoordelen en om met u in contact te kunnen treden. Indien de sollicitatieprocedure niet resulteert in een dienstverband, zullen we uw gegevens uiterlijk 4 weken na afronding van de procedure verwijderen, tenzij u aangeeft het op prijs te stellen dat we uw gegevens bewaren voor toekomstig contact. In dat geval leggen we uw toestemming daarvoor vast en bewaren wij uw gegevens voor de
duur van 1 jaar.

Aanvraag DNA collectorkit
Wij leggen de volgende gegevens van u vast in ons verkoop- en ordermanagementsysteem, wanneer u via onze website een DNA collectorkit aanvraagt:
– Uw voorletters, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats;
– Uw telefoonnummer en emailadres;
– Uw geslacht;
– Uw bestelling;
Bovenstaande gegevens leggen wij vast in ons verkoop- en ordermanagementsysteem om uw bestelling op een goede en efficiënte manier af te kunnen handelen en onze verplichtingen uit hoofde van uw bestelling na te kunnen komen. Uw bestelgegevens en bestelhistorie bewaren wij tot 7 jaar na uw bestelling.
Uw persoonsgegevens, geboortedatum en bestelling worden gedeeld met het laboratorium dat het onderzoek uitvoert in opdracht van GeneCoach B.V. Uw gegevens worden door het laboratorium vertrouwelijk behandeld. Met het door ons ingeschakelde laboratorium hebben wij een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij tot geheimhouding van uw gegevens verplicht zijn.
De uitkomsten van uw onderzoek worden enkel aan uw behandelend/aanvragend therapeut of behandelaar verstrekt.

4. Persoonsgegevens anders verkregen dan via de website van GeneCoach Telefonische klantenservice
GeneCoach spant zich in om belangstellenden en bestaande klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren over ons bedrijf en onze producten. Daartoe kan ook gebruik gemaakt worden van onze telefonische klantenservice.
Wanneer GeneCoach medewerkers contact hebben met belangstellenden of bestaande klanten in het kader van deze telefonische klantenservice, kunnen gegevens vastgelegd worden in ons klantrelatie systeem. In sommige gevallen zullen deze contactgegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals namen en telefoonnummers, maar mogelijk ook aan deze namen gekoppelde klachten of vragen. Dit doen we om afspraken vast te leggen, de voortgang van het afhandelen van vragen en klachten te kunnen bewaken, de kwaliteit van onze producten en diensten te kunnen verbeteren en om de toekomstige informatievoorziening aan klanten te optimaliseren.

Beurzen en soortgelijke evenementen
Bij een beurs of evenement is het voor prospects en klanten mogelijk om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, productinformatie of andere informatievoorzieningen. Hierbij gelden dezelfde vastleggingen als hierboven omschreven.

5. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
In een beperkt aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen, bijvoorbeeld met applicaties in de cloud, het laboratorium of transporteurs. Dat doen we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, of om een afspraak die we met u hebben gemaakt na te kunnen komen.
Deze derde partijen worden zorgvuldig door ons geselecteerd en met alle derde partijen worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijke vereiste beveiligingsmaatregelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die wij met deze derde partijen afsluiten en wij beoordelen deze partijen op naleving van de gemaakte afspraken.
GeneCoach verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die gevestigd zijn in landen met een door de Europese Commissie ontoereikend geacht niveau van bescherming.
GeneCoach erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens in een beperkt aantal situaties zouden kunnen delen met onze dienstverleners, voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

6. Beveiliging
GeneCoach heeft de nodige technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en om verlies of oneigenlijk gebruik van uw gegevens tegen te gaan. GeneCoach werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.

7. Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

Recht van inzage. U kunt ons om bevestiging vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, dan geven wij – op uw verzoek – u toegang tot die persoonsgegevens en verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens.
Recht op rectificatie. Als u fouten ontdekt in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, dan heeft u recht op rectificatie van de onjuiste persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze gegevens aan te vullen.
Recht op gegevenswissing. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht op beperking van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht om uw toestemming in te trekken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander. Lees hieronder hoe u dit kunt doen.
Recht om een klacht in te dienen. Als u een vraag of een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een mail sturen naar info@genecoach.nl. Als alternatief kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Indien u contact wilt opnemen met GeneCoach in verband met het bovenstaande, dan kan dat via de onderstaande link of via het onderstaande adres. Vermeld dan om welke persoonsgegevens het gaat.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, door GeneCoach overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving worden behandeld.
info@genecoach.nl
GeneCoach B.V.
Postbus 211
3880 AE Putten
Nederland

8. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG adviseert ons op het gebied van de naleving van de AVG en houdt hier toezicht op. Daarnaast assisteert de FG ons bij eventuele datalekken.

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen in onze Privacyverklaring kunnen worden veroorzaakt door veranderingen in de diensten die GeneCoach aanbiedt, of door aanpassingen op het gebied van privacy wet- en regelgeving.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat GeneCoach niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met GeneCoach niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid
Op onze website maken wij gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site (zogenoemde functionele cookies) of als ze bedoeld zijn voor het analyseren van websiteverkeer zonder persoonsgegevens op te slaan (zogenoemde anonieme analytische cookies).
Voor alle andere soorten cookies is toestemming nodig.
De website van GeneCoach maakt enkel gebruik van functionele cookies en anonieme analytische cookies. Hieronder ziet u wat deze soort cookies doen, en waarom wij ze gebruiken.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
GeneCoach gebruikt dit soort cookies voor:

het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;
het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;
het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer
opnieuw hoeft in te voeren;
het mogelijk maken om te reageren op onze websites.
Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld. Wij slaan met het gebruik van functionele cookies geen persoonlijke informatie op.

Anonieme analytische cookies
Dit zijn cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers, meet GeneCoach met behulp van analytische software hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij anonieme analytische cookies.
Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken anonieme analytische cookies voor:
het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
het optimaliseren van de website.
Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden
uitgeschakeld. Wij slaan met het gebruik van anonieme analytische cookies geen persoonlijke
informatie op.

Versie 20 juni 2018